Chính sách bảo mật ứng dụng Needii

Cảm ơn bạn đã sử dụng NEEDII!

Chính Sách Bảo Mật (sau đây gọi là “Chính Sách”) này giải thích cách NEEDII thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng trên Ứng Dụng NEEDII.

Các từ viết hoa mà không được định nghĩa trong Chính Sách này sẽ có cùng nghĩa như được định nghĩa trong các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Ứng Dụng NEEDII.

Khi Chính Sách này đề cập đến "NEEDII", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi", nghĩa là đề cập đến Công ty TNHH NEEDII là chủ sở hữu của Ứng Dụng NEEDII và là đơn vị chịu trách nhiệm về thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng theo Chính Sách này.

1. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Có ba loại thông tin chính mà NEEDII thu thập từ Thương Nhân/Khách Hàng.

1.1 Thông tin Thương Nhân/Khách Hàng cung cấp cho NEEDII

NEEDII thu thập thông tin Thương Nhân/Khách Hàng chia sẻ với NEEDII khi Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng NEEDII.

. Thông tin tài khoản. Khi Thương Nhân/Khách Hàng đăng ký một Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII, NEEDII yêu cầu một số thông tin nhất định như: đối với Khách Hàng: tên, email, điện thoại, ngày sinh, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập; đối với Thương Nhân: tên đầy đủ, số CMND / số ĐKKD (ngày cấp, nơi câp), ngày sinh / ngày thành lập, địa chỉ, e-mail, tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.

. Các thông tin liên quan đến xác thực khác. Để giúp tạo và duy trì môi trường đáng tin cậy, NEEDII có thể thu thập thông tin nhận dạng (như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân do chính phủ cấp) hoặc thông tin xác thực khác.

. Liên lạc với NEEDII và các Thương Nhân/Khách Hàngkhác. Khi Thương Nhân/Khách Hàng liên lạc với NEEDII hoặc sử dụng Ứng Dụng NEEDII để giao tiếp với các Thương Nhân/Khách Hàng khác, NEEDII thu thập thông tin về giao tiếp của Thương Nhân/Khách Hàng và bất kỳ thông tin nào Thương Nhân/Khách Hàng chọn cung cấp.

. Thông tin khác. Thương Nhân/Khách Hàng có thể chọn để cung cấp cho NEEDII thông tin khi Thương Nhân/Khách Hàng điền vào một mẫu đơn, tiến hành tìm kiếm, cập nhật hoặc thêm thông tin vào Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng, phản hồi các cuộc khảo sát, đăng lên các diễn đàn cộng đồng, tham gia chương trình khuyến mại, hoặc sử dụng các tính năng khác của Ứng Dụng NEEDII.

1.2 Thông tin NEEDIIthu thập tự động từ việc Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng NEEDII

Khi Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng NEEDII, NEEDII thu thập thông tin về các dịch vụ Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng và cách Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng các dịch vụ này.

. Thông tin sử dụng. NEEDII thu thập thông tin về các tương tác của Thương Nhân/Khách Hàng với Ứng Dụng NEEDII, chẳng hạn như các trang hoặc nội dung khác mà Thương Nhân/Khách Hàng xem, tìm kiếm Sản Phẩm/Dịch Vụ của Khách Hàng, các đơn đặt hàngKhách Hàng đã thực hiện và các hành động khác trên Ứng Dụng NEEDII.

. Thông tin địa điểm. Khi Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng các tính năng nhất định của Ứng Dụng NEEDII, NEEDII có thể thu thập các loại thông tin khác nhau về vị trí chung của Thương Nhân/Khách Hàng (ví dụ: địa chỉ IP, mã zip) hoặc thông tin vị trí cụ thể hơn (ví dụ: vị trí chính xác từ GPS di động của Thương Nhân/Khách Hàng). Hầu hết các thiết bị di động cho phép Thương Nhân/Khách Hàng kiểm soát hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng các dịch vụ định vị cho các ứng dụng trong chương trình cài đặt của thiết bị.

. Dữ liệu nhật ký. NEEDII tự động thu thập thông tin đăng nhập khi Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng NEEDII, ngay cả khi Thương Nhân/Khách Hàng chưa tạo Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII hoặc đã đăng nhập. Thông tin đó bao gồm: thông tin chi tiết về cách Thương Nhân/Khách Hàng đã sử dụng Ứng Dụng NEEDII (bao gồm liên kết đến các ứng dụng của bên thứ ba), địa chỉ IP, thời gian truy cập, thông tin về phần cứng và phần mềm, thông tin thiết bị, thông tin về sự kiện thiết bị (ví dụ, sự cố, loại trình duyệt) và trang Thương Nhân/Khách Hàng đã xem hoặc tương tác trước hoặc sau khi sử dụng Ứng Dụng NEEDII.

. Thông tin giao dịch. NEEDIIthu thập thông tin liên quan đến các giao dịch của Thương Nhân/Khách Hàng trên Ứng Dụng NEEDII, bao gồm loại Sản Phẩm/Dịch Vụ, ngày, thời gian, số tiền phải trả và các chi tiết giao dịch liên quan khác.

. Cookies và các công nghệ tương tự. NEEDII sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác, chẳng hạn như web beacon, pixel và định danh trên điện thoại di động. NEEDII cũng có thể cho phép các đối tác kinh doanh của NEEDII sử dụng các công nghệ này trên Ứng Dụng NEEDII hoặc thuê các bên khác để theo dõi hành vi của Thương Nhân/Khách Hàng thay mặt cho NEEDII. Thương Nhân/Khách Hàng có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình.

1.3 Thông tin Thu thập từ bên thứ ba

NEEDII có thể thu thập thông tin mà những người khác cung cấp cho NEEDII về Thương Nhân/Khách Hàng khi họ sử dụng Ứng Dụng NEEDII, hoặc thu thập thông tin từ các nguồn khác và kết hợp chúng với thông tin NEEDII thu thập thông qua Ứng Dụng NEEDII.

. Dịch vụ của bên thứ ba. Nếu Thương Nhân/Khách Hàng liên kết, kết nối hoặc đăng nhập vào Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng từ bên thứ ba cung cấp dịch vụ (ví dụ: Facebook hoặc Google), bên thứ ba cung cấp dịch vụ có thể gửi cho NEEDII thông tin như đăng ký và thông tin tiểu sử của Thương Nhân/Khách Hàng từ dịch vụ đó. Thông tin này có thể thay đổi và được kiểm soát bởi dịch vụ đó hoặc theo sựủy quyền của Thương Nhân/Khách Hàng cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ thông qua cài đặt bảo mật của Thương Nhân/Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ đó.

. Thông tin từ các nguồn công khai. NEEDII có thể lấy thông tin về Thương Nhân/Khách Hàng từ các nguồn công khai như cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, trang thông tin của Tổng cục/cục thuế.

. Những nguồn khác. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, NEEDII có thể nhận được thông tin bổ sung về Thương Nhân/Khách Hàng từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và / hoặc các đối tác và kết hợp chúng với thông tin NEEDII có về Thương Nhân/Khách Hàng. Ví dụ: NEEDII có thể nhận được kết quả kiểm tra hoặc cảnh báo gian lận từ các nhà cung cấp dịch vụ xác minh nhằm mục đích phòng ngừa gian lận và đánh giá rủi ro của NEEDII. NEEDII có thể nhận được thông tin về Thương Nhân/Khách Hàng và các hoạt động của Thương Nhân/Khách Hàng trong và ngoài Ứng Dụng NEEDIIthông qua quan hệ đối tác, hoặc về kinh nghiệm và tương tác của Thương Nhân/Khách Hàng từ các đối tác của NEEDII.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC

NEEDII sử dụng, lưu giữ và xử lý thông tin về Thương Nhân/Khách Hàng để cung cấp, cải tiến và phát triển Ứng Dụng NEEDII, đồng thời tạo ra và duy trì một môi trường đáng tin cậy và an toàn hơn.

2.1 Cung cấp, cải tiến và phát triển Ứng Dụng NEEDII

. Cho phép Thương Nhân/Khách Hàng truy cập và sử dụng Ứng Dụng NEEDII.

. Cho phép Thương Nhân/Khách Hàng liên lạc với các Thương Nhân/Khách Hàng khác.

. Vận hành, bảo vệ, cải tiến và tối ưu hóa Ứng Dụng NEEDII, ví dụ như thực hiện các phân tích và tiến hành nghiên cứu.

. Cá nhân hóa hoặc tùy chỉnh thông tin quảng cáo cho Khách Hàng bằng cách xếp hạng các kết quả tìm kiếm hoặc hiển thị quảng cáo dựa trên lịch sử tìm kiếm, lịch sử đặt hàngvà sở thích của Khách Hàng.

. Cung cấp dịch vụ khách hàng.

. Gửi cho Thương Nhân/Khách Hàng các tin nhắn dịch vụ hoặc hỗ trợ, chẳng hạn như cập nhật, cảnh báo bảo mật và thông báo tài khoản.

2.2 Tạo và duy trì môi trường thương mại điện tử đáng tin cậy và an toàn hơn

. Phát hiện và ngăn chặn sự gian lận, spam, lạm dụng, sự cố an ninh và các hoạt động có hại khác.

. Tiến hành điều tra và đánh giá rủi ro.

. Xác minh hoặc xác thực thông tin do Thương Nhân/Khách Hàng cung cấp (chẳng hạn như xác minh thông tin thành lập của Thương Nhân).

. Tiến hành kiểm tra đối chiếu với các cơ sở dữ liệu và nguồn thông tin khác.

. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của NEEDII.

. Giải quyết bất kỳ tranh chấp với bất kỳ người dùng nào của NEEDII và thực thi các thỏa thuận của NEEDII với bên thứ ba.

. Thực thi các Điều Khoản và Điều Kiện và các chính sách khác của NEEDII.

2.3 Cung cấp, cá nhân hoá, đo lường và cải thiện quảng cáo và tiếp thị của NEEDII

. Gửi cho Thương Nhân/Khách Hàng thông tinkhuyến mãi, quảng cáo, tiếp thị và các thông tin khác mà Thương Nhân/Khách Hàng quan tâm dựa trên sở thích truyền thông của Thương Nhân/Khách Hàng (bao gồm cả thông tin về chiến dịch quảng cáo và dịch vụ của NEEDII hoặc đối tác của NEEDII).

. Cá nhân hóa quảng cáo, đo lường và cải tiến quảng cáo.

. Quản lý các chương trình giới thiệu, thưởng, khảo sát, rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, hoặc các hoạt động khuyến mại khác hoặc các sự kiện được tài trợ hoặc quản lý bởi NEEDII hoặc các đối tác kinh doanh của NEEDII.

3. CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

3.1 Với sự đồng ý của Thương Nhân/Khách Hàng

NEEDII có thể chia sẻ thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng theo yêu cầu của Thương Nhân/Khách Hàng hoặc như được ủy quyền tại thời điểm chia sẻ, chẳng hạn như khi Thương Nhân/Khách Hàng ủy quyền cho ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba truy cập vào Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng.

3.2 Chia sẻ giữa các Thương Nhân/Khách Hàng

Để giúp tạo điều kiện cho việc đặt hàng, Thương Nhân/Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng NEEDII có thể chia sẻ thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng với các Thương Nhân/Khách Hàng khác như sau:

. Khi Khách Hàng gửi một yêu cầu đặt hàng, một số thông tin về Khách Hàng sẽ được chia sẻ với Thương Nhân liên quan, bao gồm tên đầy đủ của Khách Hàng, lịch sử đặt hàng của Khách Hàng, xếp hạng Khách Hàng, các nhận xét của Khách Hàng, và các thông tin khác mà Khách Hàng đồng ý chia sẻ. Khi đặt hàng của Khách Hàng được xác nhận, NEEDII sẽ tiết lộ thông tin bổ sung để hỗ trợ việc giao hàng như địa chỉ, số điện thoại của Khách Hàng.

. Khi Thương Nhân xác nhận một yêu cầu đặt hàng, một số thông tin của Thương Nhân sẽ được chia sẻ với Khách Hàng để hỗ trợ việc giao hàng, ví dụ như tên đầy đủ của Thương Nhân, số điện thoại, và địa chỉ.

NEEDII không chia sẻ thông tin thanh toán của Khách Hàng với các thành viên khác.

3.3 Hồ sơ, tin đăng và thông tin công cộng khác

Ứng Dụng NEEDII cho phép Thương Nhân/Khách Hàng đăng các tin hiển thị cho công chúng. Ví dụ:

. Các thông tin liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ, kinh nghiệm của Thương Nhânvà bất kỳ thông tin bổ sung nào mà Thương Nhânlựa chọn chia sẻ.

. Sau khi hoàn tất một đơn hàng, Khách Hàng có thể viết đánh giá và xếp hạng về Sản Phẩm/Dịch Vụ và Thương Nhân. Đánh giá là một phần của hồ sơ công khai của Khách Hàng.

. Nếu Thương Nhân/Khách Hàng gửi nội dung trong một diễn đàn công cộng hoặc bài đăng trên mạng xã hội hoặc sử dụng một tính năng tương tự trên Ứng Dụng NEEDII, nội dung đó sẽ hiển thị công khai.

Thông tin Thương Nhân/Khách Hàng chia sẻ công khai trên Ứng Dụng NEEDII có thể được lập chỉ mục thông qua các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba. Trong một số trường hợp, Thương Nhân/Khách Hàng có thể chọn không tham gia tính năng này trong cài đặt tài khoản của mình. Nếu Thương Nhân/Khách Hàng thay đổi cài đặt hoặc nội dung công khai, các công cụ tìm kiếm này có thể không cập nhật cơ sở dữ liệu của Thương Nhân/Khách Hàng. NEEDII không kiểm soát các hành vi của các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba và các công cụ này có thể có bộ nhớ đệm chứa thông tin không cập nhật của Thương Nhân/Khách Hàng.

3.4 Các bên cung cấp dịch vụ

NEEDII sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp NEEDII cung cấp các dịch vụ liên quan đến Ứng Dụng NEEDII.Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ có thể giúp NEEDII: (i) xây dựng, cải tiến, vận hành Ứng Dụng NEEDII, (ii) thẩm định hoặc xác minh thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng, (iii) kiểm tra thông tin trên các cơ sở dữ liệu công cộng, (iii) hỗ trợ NEEDII phòng ngừa gian lận và đánh giá rủi ro, quảng cáo, hoặc các dịch vụ thanh toán. Thương Nhân/Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng các bên cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập hạn chế thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng để thực hiện các công việc này thay mặt cho NEEDII với điều kiện các bên cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ bảo mật khi sử dụng các thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng phù hợp với Chính Sách này.

3.5 Dịch vụ của Thương Nhân

Thương Nhâncó thể sử dụng các dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ quản lý các đơn đặt hàng của họ hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan, ví dụ như dịch vụ giao hàng. Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng Thương Nhân có thể sử dụng các tính năng trên Ứng Dụng NEEDII để chia sẻ thông tin về Khách Hàng (như ngày giao hàng, tên Khách Hàng, số điện thoại của khách và địa chỉ nhận hàng) với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này để phối hợp thực hiện đơn hàng, hoặc cung cấp các dịch vụ khác.

3.6 An toàn và tuân thủ theo luật

3.6.1 Thương Nhân/Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng NEEDII có thể tiết lộ thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng cho cơ quan thuế, tòa án, cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan chính phủ, hoặc các bên thứ ba được ủy quyền, nếu và trong phạm vi luật pháp yêu cầu hoặc nếu việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (i) tuân thủ quy trình pháp lý và đáp ứng các khiếu kiện đối với NEEDII, (ii) phản hồi các yêu cầu liên quan đến điều tra hình sự hoặc hành vi phạm pháp bị cáo buộc hoặc nghi ngờ hoặc bất kỳ hành vi nào khác có thể khiến NEEDII, Thương Nhân/Khách Hàng hoặc bất kỳ người sử dụng nào khác chịu trách nhiệm pháp lý, (iii) để thực thi và quản lý các Điều Kiện và Điều Khoản của NEEDII hoặc các thỏa thuận khác với Thương Nhân/Khách Hàng, (iv) để điều tra gian lận và phòng ngừa, đánh giá rủi ro, hỗ trợ Thương Nhân/Khách Hàng, phát triển sản phẩm và mục đích gỡ lỗi (debugging), hoặc (v) để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của NEEDII, nhân viên của NEEDII, các thành viên của Ứng Dụng NEEDII, hoặc của công chúng.

3.6.2 NEEDII sẽ cố gắng thông báo cho các Thương Nhân/Khách Hàngvề các yêu cầu này trừ khi: (i) việc thông báo là bị cấm theo quy trình pháp lý, theo lệnh của tòa án mà NEEDII nhận được, hoặc theo luật hiện hành, hoặc (ii) NEEDII tin rằng việc cung cấp thông báo làvôi ích, không hiệu quả, tạo ra nguy cơ thương tật hoặc gây tổn hại cho cá nhân hoặc nhóm, hoặc tạo ra hoặc tăng nguy cơ gian lận đối với tài sản của NEEDII, Ứng Dụng NEEDII hoặc các thành viên của Ứng Dụng NEEDII (gọi chung là "Các Tình Huống Gây Rủi Ro"). Trong trường hợp NEEDII tuân thủ các yêu cầu pháp lý mà không thông báo cho Thương Nhân/Khách Hàngvì những lý do này, NEEDII sẽ cố gắng thông báo cho Thương Nhân/Khách Hàng đó về yêu cầu tiết lộ thông tin sau khi NEEDII xác định một cách trung thực rằng NEEDII không còn bị pháp luật cấm và không còn các Các Tình Huống Gây Rủi Ro.

3.7 Các công ty liên kết

Để giúp NEEDII cung cấp Ứng Dụng NEEDII, Thương Nhân/Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng NEEDII có thể chia sẻ thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng cho các công ty con hoặc công ty có liên quan của NEEDII. Các đơn vị liên quan cũng phải tuân thủ Chính Sách này khi sử dụng thông tin cá nhân của Thương Nhân/Khách Hàng.

3.8 Giao diện lập trình ứng dụng

Thương Nhân/Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng NEEDII có thể hiển thị các phần của Ứng Dụng NEEDII (ví dụ: trang đăng tin Sản Phẩm/Dịch Vụ) trên các trang web do các đối tác kinh doanh của NEEDII điều hành mà có sử dụng các công nghệ như ứng dụng (widgets) hoặc giao diện lập trình ứng dụng (API). Nếu tin đăng Sản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhân được hiển thị trên trang của đối tác, thông tin từ trang tiểu sử công khai của Thương Nhân cũng có thể được hiển thị.

3.9 Chuyển nhượng hoạt động kinh doanh

Nếu NEEDII cam kết hoặc liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tổ chức lại, bán tài sản, phá sản, hoặc mất khả năng thanh toán, thì Thương Nhân/Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng NEEDII có thể bán, chuyển nhượng hoặc chia sẻ một số hoặc toàn bộ tài sản của NEEDII, kể cả thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng. Trong trường hợp này, NEEDII sẽ thông báo cho Thương Nhân/Khách Hàng trước khi thông tin cá nhân của Thương Nhân/Khách Hàng được chuyển giao và hoặc phải tuân theo chính sách bảo mật khác.

3.10 Dữ liệu tổng hợp

NEEDII cũng có thể chia sẻ thông tin được tổng hợp (nghĩa là thông tin về người dùng của NEEDII mà NEEDII kết hợp với nhau để không còn xác định hoặc tham chiếu một cách cụ thể đến người dùng cá nhân) và thông tin không nhận dạng cá nhân cho phân tích thị trường, nhân khẩu học, tiếp thị và quảng cáo, và các mục đích kinh doanh khác.

4. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC

4.1 Phân tích thông tin liên lạc của Thương Nhân/Khách Hàng

NEEDII có thể xem xét, quét hoặc phân tích các thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng trên Ứng Dụng NEEDII để phòng ngừa gian lận, đánh giá rủi ro, tuân thủ quy định, điều tra, phát triển sản phẩm, nghiên cứu và hỗ trợ khách hàng. Ví dụ: như là một phần trong nỗ lực ngăn ngừa gian lận của NEEDII, NEEDII quét và phân tích các thông điệp để che dấu thông tin liên lạc và các tham chiếu đến các trang web khác. Trong một số trường hợp, NEEDII cũng có thể quét, xem lại hoặc phân tích các thông điệp để gỡ lỗi, cải tiến và mở rộng các sản phẩm cung cấp. NEEDII sẽ không xem xét, quét, hoặc phân tích thông tin liên lạc của Thương Nhân/Khách Hàng để gửi các tin nhắn tiếp thị của bên thứ ba cho Thương Nhân/Khách Hàng và NEEDII sẽ không bán các kết quả đánh giá hoặc phân tích thông tin này.

4.2 Liên kết tài khoản của bên thứ ba

Thương Nhân/Khách Hàng có thể liên kết Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII với tài khoản của mình tại dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba. Khi Thương Nhân/Khách Hàng tạo liên kết này:

. một số thông tin Thương Nhân/Khách Hàng cung cấp cho NEEDII từ việc liên kết các tài khoản của Thương Nhân/Khách Hàng có thể được xuất hiện công khai trên hồ sơ Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII;

. các hoạt động của Thương Nhân/Khách Hàng trên Ứng Dụng NEEDII có thể được hiển thị cho “bạn bè”của Thương Nhân/Khách Hàng trên Ứng Dụng NEEDII và / hoặc trang web bên thứ ba;

. liên kết đến hồ sơ công khai của Thương Nhân/Khách Hàng trên dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba đó có thể được đưa vào trong hồ sơ công khai của Thương Nhân/Khách Hàng trên Ứng Dụng NEEDII;

. những người dùng khác của Ứng Dụng NEEDII có thể nhìn thấy bất kỳ “bạn bè” chung nào mà Thương Nhân/Khách Hàng có thể có với họ, hoặc Thương Nhân/Khách Hàng là bạn của bạn của họ, nếu có;

. những người dùng khác của Ứng Dụng NEEDII có thể xem bất kỳ thông tin nào mà Thương Nhân/Khách Hàng có chung với họ như được liệt kê trên dịch vụ mạng xã hội được liên kết;

. thông tin mà Thương Nhân/Khách Hàng cung cấp cho NEEDII từ việc liên kết các tài khoản của Thương Nhân/Khách Hàng có thể được lưu trữ, xử lý và truyền đi vì mục đích phòng ngừa gian lận và đánh giá rủi ro; và

. việc công bố và hiển thị thông tin mà Thương Nhân/Khách Hàng cung cấp cho NEEDII thông qua liên kết này tùy thuộc vào cài đặt và ủy quyền của Thương Nhân/Khách Hàng trên Ứng Dụng NEEDII và trang web bên thứ ba.

4.3 Google Maps/Earth.

Một số tính năng của Ứng Dụng NEEDII sử dụng dịch vụ Google Maps / Earth. Việc sử dụng Google Maps / Earth tuân theo điều khoản sử dụng bổ sung của Google Maps / Earth và chính sách bảo mật của Google.

5. ĐỐI TÁC BÊN THỨ BA & TÍCH HỢP

Ứng Dụng NEEDII có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba (sau đây gọi là "Đối Tác Bên Thứ Ba"). NEEDII không sở hữu hoặc kiểm soát các Đối Tác Bên Thứ Banày và khi Thương Nhân/Khách Hàng tương tác với họ, Thương Nhân/Khách Hàng có thể đang cung cấp thông tin trực tiếp cho Đối Tác Bên Thứ Ba, NEEDII hoặc cả hai. Các Đối Tác Bên Thứ Ba này sẽ có các quy tắc riêng về thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin. NEEDII khuyến khích Thương Nhân/Khách Hàng xem lại các chính sách bảo mật của các trang web khác mà Thương Nhân/Khách Hàng truy cập.

6. CÁC LỰA CHỌN CHO THƯƠNG NHÂN/KHÁCH HÀNG

6.1 Truy cập và cập nhật

Thương Nhân/Khách Hàng có thể xem lại, cập nhật hoặc xóa các thông tin trong Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII bằng cách đăng nhập vào Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng và xem xét lại cài đặt tài khoản và hồ sơ của Thương Nhân/Khách Hàng.

6.2 Hủy Tài khoản

Để hủy Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII, Thương Nhân/Khách Hàng có thể gửi yêu cầu cho NEEDII qua email: contact@needii.com.vn. Lưu ý rằng thông tin mà Thương Nhân/Khách Hàng đã chia sẻ với người khác (như nhận xét hoặc đăng tin trên diễn đàn) có thể tiếp tục được hiển thị công khai trên Ứng Dụng NEEDII với tên của Thương Nhân/Khách Hàng, hoặc thông tin liên quan đến các đơn đặt hàng đã thực hiện sẽ vẫn được lưu giữ ngay cả sau khi Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng bị hủy bỏ.

7. HOẠT ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA NEEDII

Như được mô tả trong Chính Sách này, đôi khi NEEDII có thể chia sẻ thông tin của Thương Nhân/Khách Hàngvới các công ty con, công ty liên kết hoặc với bên thứ ba. Khi Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng NEEDII, Thương Nhân/Khách Hàng ủy quyền cho NEEDII chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng ở Việt Nam và các quốc gia khác. Luật pháp ở những nước này có thể khác với luật pháp áp dụng đối với nơi Thương Nhân/Khách Hàng sinh sống. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng NEEDII, Thương Nhân/Khách Hàng đồng ý chuyển dữ liệu của Thương Nhân/Khách Hàng đến các quốc gia này.

8. AN NINH

NEEDII liên tục thực hiện và cập nhật các biện pháp bảo mật về mặt hành chính, kỹ thuật và vật lý nhằm giúp bảo vệ thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng khỏi bị truy cập trái phép, mất mát, hủy hoại hoặc thay đổi. Tuy nhiên, Internet không phải là môi trường an toàn 100% vì vậy NEEDII không thể đảm bảo tính bảo mật của việc truyền tải hoặc lưu trữ thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng. Nếu Thương Nhân/Khách Hàng phát hiện các thông tin của mình bị tiết lộ hoặc chiếm dụng trái phép, Thương Nhân/Khách Hàng cần thông báo ngay cho NEEDII để NEEDII có thể tiến hành các biện pháp thích hợp, bao gồm cả việc chuyển sự việc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi của Thương Nhân/Khách Hàng.

9. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

NEEDII có quyền sửa đổi Chính Sách này bất kỳ lúc nào. Nếu NEEDII thay đổi Chính Sách này, NEEDII sẽ đăng Chính Sách đã được sửa đổi trên Ứng Dụng NEEDII, cập nhật ngày "Cập nhật lần cuối" ở đầu Chính Sách này, và gửi thông báo cho thành viên bằng email hoặc đăng trên Ứng Dụng NEEDII. Chính Sách sửa đổi sẽ có hiệu lực sau thời hạn 5 ngày kể từ ngày thành viên được thông báoViệc Thương Nhân/Khách Hàng tiếp tục sử dụng hoặc sử dụng Ứng Dụng NEEDII sau khi Chính Sách được sửa đổi có hiệu lực sẽ được xem như Thương Nhân/Khách Hàng chấp nhận Chính Sách sửa đổi này.

10. LIÊN HỆ

Nếu Thương Nhân/Khách Hàng có thắc mắc hoặc khiếu nại về Chính Sách này Thương Nhân/Khách Hàng có thể liên hệ với NEEDII tại:

. Địa chỉ: 343/35/1 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

. Email: contact@needii.com.vn

. Hotline: 0943096006